Zákaznická linka+420 603 707 093(Po-Pá 8:00-16:00)
00 Kč

V košíku zatím nic není

Způsoby doručení

 • PPL od 130 Kč
 • Zásilkovna od 95 Kč
 • Osobní odběr zdarma

Do dopravy ZDARMA zbývá ještě 3000 Kč

Zboží dodáme do 3 pracovních dnů
Zobrazit košík

Obchodní podmínky

Všeobecné Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AWOCADO s. r. o., se sídlem Collinova 421, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28989121, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lesnisvet.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.lesnisvet.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AWOCADO s. r. o., se sídlem Collinova 421, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28989121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C., vložka 27434, kontaktní adresa pro doručování je shodná s adresou sídla a kontaktní adresa pro doručování elektronické pošty: info@lesnisvet.cz  (dále také „prodávající“ nebo „provozovatel“) a kupujícího (dále také „kupující“ nebo „zákazník,“ nebo jde-li o spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění, pak dále i „spotřebitel“). V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vzájemné vztahy vyjma zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, a též těmito VOP. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 2. VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lesnisvet.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webové stránky mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je právnická osoba nebo fyzická osoba, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující-podnikatel"), řídí se jejich vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění, a přiměřeně též těmito VOP. V tomto případě se však kupující-podnikatel nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani práva, která právní řád přiznává výhradně spotřebiteli (tj. především právo odstoupit od smlouvy sjednané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží dodaného na základě takto uzavřené smlouvy).

 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Tyto VOP jsou zobrazeny na webové stránce a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 4. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 6. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 8. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 9. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

 10. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

II. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Kupující bere na vědomí, že prodávající je plátcem DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  1. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že tyto VOP jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních nákladů, dopravních nákladů a nákladů spojených s balením zboží a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. Jakékoli změny a úpravy VOP učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

  2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Objednávka se považuje za neúčinnou a smlouva tak pozbývá účinnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Na tyto skutečnosti bude kupující v akceptaci objednávky prodávajícím rovněž upozorněn

  4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (dále jen „akceptace“), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, vyjma případu dodatečného potvrzení objednávky vyžádaného prodávajícím v souladu s odst. 6.

  5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP).

  6. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo e-mailem.

  7. Kupující bere na vědomí, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty je prodávající oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží kupující výslovně prodávajícímu jakožto správci osobních údajů uděluje souhlas.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, když se náklady na použití elektronických prostředků řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

III. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně na adrese sídla prodávajícího při osobním vyzvednutí zboží

 • v hotovosti na dobírku při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,

 • bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce;

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

  2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku anebo platební kartou u dopravce je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v případě bezhotovostní platby bude zboží dodáno až po připsání kupní ceny zboží na účet prodávajícího.

  3. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, vyjma případu popsaného v čl. IV. odst. 4 těchto VOP.

  6. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 14 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

IV. Přeprava a dodání zboží

 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží do 5 pracovních dní od dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky, a i v případech zmíněných v předchozí větě se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je při převzetí zásilky doporučen obdobný postup, aby se předešlo sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. V případě, že kupující odmítne bez závažného důvodu převzít zboží, má se za to, že zboží bylo převzato dne, kdy k tomuto předání mělo dojít.

 5. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.

IV. Přeprava a dodání zboží

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel má, podle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • a)  kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

 • b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

 • c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 • Prodávající tímto upozorňuje, že právo odstoupit od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující do konce 14 - denní lhůty doručí prodávajícímu oznámení o odstoupení, e-mailem na adresu info@lesnisvet.cz nebo do konce 14-denní lhůty předá k poštovní přepravě písemné odstoupení od smlouvy adresované do místa sídla prodávajícího, v obou případech s uvedením čísla objednávky a s údaji uvedenými v kupní smlouvě, včetně uvedení čísla bankovního účtu, na který má být zpětně poukázána platba, uhrazená kupujícím za dodané zboží. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním zpět na výdejní místo, kde bylo zboží předáno kupujícímu nebo odesláním na adresu sídla prodávajícího (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). Prodávající upozorňuje na skutečnost, že v případě odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 1. V případě, že spotřebitel využije právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, musí být zboží vráceno prodejci nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně veškerého příslušenství a veškerých dokladů, jako jsou záruční listy a manuály, a to včetně dalších případných bonusů obdržených v souvislosti se zakoupením zboží. V případě odstoupení od smlouvy platí, že veškeré náklady spojené s doručením zboží prodávajícímu nese kupující. V zájmu zkvalitňování našich služeb si dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení zboží. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění služeb.

 2. Prodávající upozorňuje kupující na skutečnost, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující, který je spotřebitel, náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel jako kupní cenu, a to včetně nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy pouze částečně, tedy pouze v rozsahu jen některého ze zakoupeného zboží, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu odpovídající tomuto vrácenému zboží a nákladům na dopravu odpovídajícím tomuto vrácenému zboží, a to ve lhůtě dle odst. 4.

 5. Prodejce upozorňuje na skutečnost, že spotřebitel nemůže v souladu s ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

 • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;

 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

 • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 • f)  o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

 • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

 • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

 • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

 • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;

 • l)  o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 • 7. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, výši kompenzace je však prodávající povinen kupujícímu prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 14 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a v téže lhůtě vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu, dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

 • 8. V případě prodlení kupujícího - podnikatele se zaplacením kupní ceny nebo její části, je-li zboží dodáno před zaplacením celé kupní ceny, je kupující - podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení, který se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VII. Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění).

 2. Odpovědnost prodávajícího za vady je upravena v obecně závazných právních předpisech, zejména občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., včetně lhůty, po kterou tato odpovědnost prodávajícího trvá (6 měsíců). Pokud prodávající vystaví záruční listy, trvá jeho odpovědnost za vady po dobu uvedenou v záručním listě, která však nesmí být kratší než zákonná záruční lhůta, případně prodávající odpovídá za vady i po dobu, která je u daného produktu uvedena na webové stránce prodávajícího, kdy takto uvedené lhůta taktéž nesmí být kratší než zákonná záruční lhůta. Záruční doba pro spotřebitele na produkty všech značek činí 24 měsíců, není-li na webové stránce či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak. Doba, po kterou prodávající odpovídá kupujícímu za vady, začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.

 3. Odpovědnost prodávajícího za vady se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením, živelnými pohromami. Záruka se nevztahuje na zboží užívané v rozporu s pokyny prodávajícího. Záruka se nevztahuje rovněž na zboží, u kterého byly tímto způsobem narušeny, poškozeny nebo zničeny jeho součásti. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé jeho použitím v rozporu s instrukcemi/návodem k němu náležejícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží vzniklé nevhodným způsobem skladování.

 4. O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem reklamaci vyřídit. Reklamovaný výrobek musí být při reklamaci předán s vyplněným reklamačním protokolem, který bude na vyžádání zaslán elektronicky. Uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží lze i osobně na adrese prodejce sídla prodávajícího.

 5. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – faktury a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně všech manuálů, jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě pochybnosti prodávajícího o nákupu zboží u prodávajícího či v případě podezření prodávajícího na manipulaci s údaji uvedenými ve faktuře či záručním listu předloženém kupujícím, může prodávající reklamaci odmítnout. Při stanovení počátku běhu záruční doby bude prodávající vycházet ze své evidence o převzetí zboží kupujícím. Před zasláním zboží na reklamaci se doporučuje závadu nejprve telefonicky, emailem nebo osobně s prodávajícím konzultovat.

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, jestliže předem nebo při převzetí zboží v plné výši uhradil sjednanou cenu. V ostatních případech nabývá kupující vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. VIII.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  2. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení společností Awocado s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb., v účinném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@lesnisvet.cz.

X. Doručování

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

  2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) bezdůvodně zásilku převzít,

 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Poučení spotřebitele

 1. Prodávající tímto poskytuje spotřebitel poučení o skutečnosti, že pro vyřizování jeho případné stížnosti se lze obrátit na mimosoudní orgány dohledu nebo státního dozoru, a to především na Českou obchodní inspekci.

 2. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

 5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Collinova 421, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, adresa elektronické pošty info@lesnisvet.cz, telefon +420 603 707 093, +420 603 709 200

 6. Tyto VOP nabývají účinnosti 22.3.2022 a jsou platné do vydání nových VOP.